Privacy Policy - Wat doen wij met jullie persoonlijke gegevens?

cfr. artikel uit onze algemene voorwaarden:

ART. 8: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


8.1. MEZZE MOOD erkent dat de verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens,
mailadres, telefoonnummer, etc. van natuurlijke personen) zal plaatsvinden conform de heersende
nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en haar uitvoeringsbesluiten vanaf 25 mei
2018 en verbindt zich er toe deze te zullen naleven.


8.2. MEZZE MOOD verbindt zich er toe de persoonsgegevens waar zij kennis van krijgt in het kader van
de dienstverlening uitsluitend aan te wenden voor contactname met de betrokkene, het uitvoeren van deze
overeenkomst/de opdracht en elk gericht doel waarvoor de betrokkene expliciet toestemming heeft
verleend.


8.3. MEZZE MOOD verbindt zich er toe de persoonsgegevens onder geen beding aan derden over te
maken of ter beschikking te stellen, uitgezonderd in volgende gevallen: a) indien de openbaarmaking of
doorgifte bij wet is bepaald of volgt uit een dwingend overheidsbevel, b) wanneer noodzakelijk voor de

uitvoering van de opdracht c) in uiterste noodzaak, d) of in geval van uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming vanwege de betrokkene.


8.4. MEZZE MOOD neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om het risico op
ongeautoriseerde toegang, dan wel verlies van informatie, inclusief persoonsgegevens, te beperken en dit
overeenkomstig de algemeen aanvaarde beveiligingsstandaard binnen de sector.


8.5. In het kader deze overeenkomst bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de naam,
voornaam, adres, telefoon en/of GSM-nummer, betalingsgegevens. De persoonsgegevens die voor het
uitvoeren van de bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de
uitvoering van de desbetreffende uitvoering van de bestelling tenzij het langer bijhouden van deze
gegevens gebaseerd is op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen
inzake boekhouding. Nadien worden de gegevens veilig vernietigd of verwijderd.


8.6.In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde
en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering
en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het
recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te
dienen.


8.7. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij MEZZE MOOD is mevrouw
Goossens Anke, mezzemood@gmail.com. Voor meer informatie omtrent de verwerking van
persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel,
Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Wij bewaren de verkregen gegevens in een digitaal document ten einde een volgende samenwerking vlotter te laten verlopen.

Indien dit niet wenselijk is, kan dit altijd via e-mail doorgegeven worden.